PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Uchwała PZD

UCHWAŁA Nr 145/2016

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie realizacji projektu pod nazwą

Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”

Prezydium KR PZD, działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 7 statutu PZD

postanawia zobowiązać okręgi do:

§ 1

Przeprowadzenia przeglądu ogrodów i działek w ROD w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku. Organizatorem przeglądu ma być prezydium okręgowego zarządu.

§ 2

Prezydium okręgowego zarządu powierzy wykonanie przeglądu ogrodów i działek w ROD dyrektorowi biura, który będzie go nadzorował i poniesie odpowiedzialność za jego niewykonanie.

§ 3

W celu przeprowadzenia przeglądów ogrodów i działek prezydium okręgowego zarządu powoła co najmniej trzyosobowe komisje. W skład każdej komisji powinien wejść instruktor ogrodniczy, społeczny instruktor ogrodniczy lub inny pracownik merytoryczny wyznaczony do udziału w komisji. Należy w to zadanie włączyć również SSI wszystkich szczebli. W bardziej złożonych przypadkach, w sytuacjach tego wymagających wskazane jest, aby w przeglądach uczestniczyli członkowie okręgowego zarządu lub okręgowej komisji rewizyjnej.

§ 4

Prezydium okręgowego zarządu przyjmie w formie uchwały własny projekt przeglądu zagospodarowania ROD i działek na swoim terenie. Opracowanie projektu należy powierzyć instruktorowi ogrodniczemu.

§ 5

Projekt, o którym mowa w § 4 powinien w szczególności zawierać:

 1. Wykaz ROD i terminy dokonania przeglądów.
 2. Skład Komisji powołanych do dokonania przeglądów.
 3. Terminy i tematyka szkoleń zorganizowanych dla członków Komisji.
 4. Środków finansowe przeznczone na przeprowadzenie przeglądów i źródła finansowania (z Funduszu Statutowego i Funduszu Oświatowego).

§ 6

Okręgi zobowiązane są do przedstawiania Prezydium KR własnego projektu przeglądu zagospodarowania ROD i działek na swoim terenie, o którym mowa w § 4 do 31 maja 2016 r.

§ 7

Przeprowadzając przegląd zagospodarowania ogrodów należy w szczególności sprawdzić i ocenić:

 1. Infrastrukturę w ROD, w tym:
 1. drogi i aleje w ROD.
 2. ogrodzenie zewnętrzne.
 3. bramy i furtki.
 4. możliwość wjazdu na teren ROD karetek pogotowania, straży pożarnej, policji i innych uprawnionych służb.
 5. tereny ogólne.
 6. dom działkowca.
 7. plac wokół domu działkowca.
 1. Bibliotekę działkowa.
 2. Biuro zarządu ROD.
 3. Zaopatrzenie ogrodu w wodę.
 4. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
 5. Funkcjonowanie sytemu i dystrybucji odpadów.
 6. Tablice informacyjne.
 7. Tablice z nazwami ogrodu i alejek.
 8. Wolne tereny i wolne działki.
 9. Miejsca postojowe.
 10. Sanitariaty ogóle.
 11. Inne elementy zagospodarowania.

§ 8

Przeprowadzając przegląd zagospodarowania i wykorzystania działek należy w szczególności sprawdzić i ocenić:

 1. Altany.
 2. Usytuowanie altan względem granic działki.
 3. Budowle ponadnormatywne.
 4. Wykorzystanie altan.
 5. Zagospodarowanie działek.
 6. Dodatkowe obiekty na działkach.
 7. Betonowe grille.
 8. Połączenie kilku działek w jedną, lub połączenie prywatnej posesji z działką w ROD.
 9. Ogrodzenie działki
 10. Bramy zewnętrzne w ogrodzeniu.
 11. Porządek na działkach.
 12. Zbiorniki wodne.
 13. Nasadzenia.
 14. Prowadzenie na działce produkcji warzyw i owoców.
 15. Kompostownik.
 16. Zbiorniki na nieczystości ciekłe.
 17. Inne elementy zagospodarowania działki.

§ 9

Z każdego dokonanego przeglądu należy sporządzić protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 10

Wykonanie oceny przeglądów i wyciągnięcie wniosków prezydium okręgowego zarządu powierzy instruktorowi ogrodniczemu.

§ 11

Po dokonaniu oceny Prezydium OZ wyda zalecenia dla każdego ROD w sprawach tego wymagających.

§ 12

Po odbyciu przeglądów prezydium okręgowego zarządu dokona pełnej analizy i oceny problemu, która będzie zawierała dane statystyczne, wnioski i zaproponowane rozwiązania. Następnie temat należy przedstawić na posiedzeniu okręgowego zarządu i podjąć w tej sprawie stosowną uchwałę.

§ 13

Okręgi zobowiązane są do sukcesywnego przedstawiania Prezydium KR raportów z wykonywania zadań powierzonych niniejszą uchwałą. Termin przedstawienia pełnej analizy i oceny problemu upływa 31 sierpnia 2016 r.

§ 14

Przegląd będzie promowany w mediach Związkowych (Biuletyn Informacyjny, Zielona Rzeczpospolita, Informator Działkowca, działkowiec, strona internetowa, portale społecznościowe, ulotki i broszury). Okręgi zobowiązane są do prowadzenia szerokiej kampanii promocyjnej w celu popularyzowania przeglądu w mediach okręgowych.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę nr 5/IV/2015 w sprawie programu „Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” oraz uchwałę nr 1/VI/2016 w sprawie „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Celem przyjętych uchwał było przede wszystkim podejmowanie działań, które zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działach, a społeczności lokalnej korzystanie z uroków przyrody, jakie umożliwiają ogrody działkowe. Aby uchwały te mogły zostać w pełni zrealizowane w Związku potrzebna jest wiedza na temat ogólnego stanu zagospodarowania ROD i działek w Polsce. Zadbane ogrody działkowe stanowią bowiem najlepszą wizytówkę Związku i jego członków. Są również ważnym argumentem uzasadniającym potrzebę ich dalszego istnienia, ponieważ harmonijny wygląd ogrodu działkowego wpływa pozytywnie na wizerunek całej miejscowości, w której znajduje się ogród.

W Związku nie ma obecnie pełnej wiedzy na temat stanu zagospodarowania ROD i działek, ponieważ ostatni przegląd miał miejsce w 2008 r. W okręgach przeprowadzono jedynie badania dotyczące liczby ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na terenie działek (w październiku 2015 r. i kwietniu 2016 r.). Badania te nie oddały jednak pełnego obrazu sytuacji w ogrodach w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku.

Biorąc powyższe pod uwagę Prezydium Krajowej Rady postanowiło zobowiązać okręgi do przeprowadzenia przeglądów.

WICEPREZES PREZES

Zdzisław ŚLIWA Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 11 maja 2016 r.