PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Załączniki

Załącznik nr 1 do

Uchwały Prezydium KR nr 145/2016

Protokół

z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD……………………(nazwa ROD) w ……………………(miejscowość) z dnia…………………(data)

 1. Powierzchnia ROD w ha…………………………………………………
 2. Ilość terenów……………………………………………………………..
 3. Ilość działek………………………………………………………………..
 4. Rok założenia ROD…………………………………………………………
 5. Stan prawny gruntów ROD………………………………………………
 6. Czy ROD jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium zagospodarowania przestrzennego?(TAK/NIE)…………………
 7. Plan zagospodarowania ROD (Czy jest i kto go zatwierdził)……………………………………………………………..
 8. Zgodność zagospodarowania ROD z planem………………………………

Przeglądu dokonała Komisja powołana przez Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w składzie (Należy podać imię, nazwisko, sprawowaną funkcję lub powierzone stanowisko):

 1. ………………………….
 2. ………………………….
 3. ………………………….
 4. ………………………….
 5. …………………………..
 1. Przegląd zagospodarowania ROD:
 1. Infrastruktura w ROD:
 1. Drogi i aleje w ROD (rodzaj nawierzchni, szerokość, stan, utrzymanie, funkcjonalność, przejezdność, szlabany, zapory).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ogrodzenie zewnętrzne (rodzaj (z czego jest zrobione), stan w tym: konserwacja, konieczność wymiany, naprawy, uzupełnień, renowacji).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ROD (stan, konieczność wymiany, naprawy, uzupełnień, renowacji. Czy są na bramy i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym na indywidualnych działkach?).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Możliwość wjazdu na teren ROD (karetek pogotowania, straży pożarnej, policji i innych uprawnionych służb oraz osób niepełnosprawnych. Jak ogród rozwiązuje ten problem? Czy bramy są otwarte dla wszystkich, czy służby mają klucze? Czy drogi i aleje są na tyle szerokie, żeby umożliwić wjazd?).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tereny ogólne, przez które należy rozumieć place zabaw, boiska do gier, ogródki jordanowskie, siłownie zewnętrzne, miejsca do parkowania (stan, zagospodarowanie, konserwacja i wykorzystanie. Jak ogród wykorzystuje wolne tereny i do czego? Czy są miejsca parkingowe, gdzie są umiejscowione, ile ich jest, jeżeli nie ma, to jak ogród rozwiązuje ten problem).

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Dom działkowca (stan techniczny, funkcjonalność, wykorzystanie).

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 1. Plac wokół domu działkowca (funkcjonalność, utrzymanie, estetyka, wykorzystanie).

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 1. Biblioteka (dostępność dla działkowców, literatura, wykorzystanie).

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 1. Biuro zarządu ROD (Czy jest, lokalizacja, dostępność dla działkowców).

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

 1. Zaopatrzenie ogrodu w wodę przez co należy rozumieć sieć wodociągową z własnego ujęcia (np. własna hydrofornia), sieć wodociągową z ujęcia wody miejskiej, inne źródła (np. z rzeki, jeziora), studnie abisynki, studnie kopane. (Należy sprawdzić sposób dostarczania wody, dostępność dla działkowców, stan techniczny, konserwacja, wykorzystanie. Jeżeli ogród nie jest zaopatrywany w wodę trzeba to uwzględnić).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zaopatrzenie ogrodu w energię elektryczną (Czy energia jest dostarczona tylko do ogrodu, czy również do działek, terenów ogólnych? W jaki sposób? Gdzie są liczniki? Czy ogród jest oświetlony? Czy są lampy na alejach i placach?).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Funkcjonowanie sytemu i dystrybucji odpadów (Jaki jest system w ogrodzie, jak są naliczane opłaty? Czy są wydzielone miejsca na kontenery? Jaki jest ich stan?).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tablice informacyjne (Czy są w ogóle, ile, gdzie są umiejscowione, jakie jest ich wykorzystanie, stan techniczny, aktualność informacji).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tablice z nazwami ogrodu i alejek (Czy są w ogóle, ile, stan techniczny, estetyka, konserwacja).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Wolne działki (Czy są, ile, jaki jest ich stan. Jak zarząd rozwiązuje ten problem?).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Sanitariaty ogóle (Czy są, jakie, ile, czy jest ich wystarczająco, estetyka, dostępność, wykorzystanie).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Inne elementy zagospodarowania ROD (rowy melioracyjne, słupy trakcyjne, wiaty, magazyny, ile, gdzie, jaki mają wpływ na ROD).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Przegląd zagospodarowania i wykorzystania działek:
 1. Altany (stan, estetyka).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Usytuowanie altan względem granic działki (Należy ocenić czy jest ono zgodne z regulaminem, tzn. czy zachowano odległość 3 m od granicy działki. Ile jest altan usytuowanych niezgodnie z regulaminem ROD).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Altany ponadnormatywne (Jeżeli na działkach są ponadnormatywne altany, należy podać ile ich jest w ROD, jakie wymiary są przekroczone).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wykorzystanie altan (Trzeba sprawdzić, czy wykorzystuje się altanę na potrzeby wypoczynkowe, mieszkaniowe, na wynajem osobom trzecim lub jako pensjonat).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Dodatkowe obiekty na działkach (Należy wykazać, czy są na działkach szopy, komórki, garaże, toalety wolnostojące i itp. ilość, usytuowanie).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Betonowe grille (Czy są, na ilu działkach).

……………………………………………………………………………….

 1. Połączenie kilku działek w jedną, lub połączenie prywatnej posesji z działką w ROD (Czy połączono w ogóle jakieś działki, ile działek połączono w jedną).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ogrodzenie działek (Stan techniczny. Czy jest zgodne z § 51 regulaminu ROD? Jeżeli są odstępstwa, to jakie?).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Porządek na działkach (Czy działki nie są zagracone, zaśmiecone).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zbiorniki wodne (Czy są zgodne z § 49 regulaminu ROD. Jeżeli są odstępstwa, to jakie?).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nasadzenia (Czy są zgodne z § 53 i 54 regulaminu ROD).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Prowadzenie na działce produkcji warzyw i owoców (Czy na działce prowadzona jest jakaś produkcja, czy działka służy wyłącznie do rekreacji, ilość. Czy są na działce szklarnie i tunele foliowe?).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kompostownik (Czy zgodnie z § 42 regulaminu ROD działkowcy mają kompostowniki, jeżeli nie, to na ilu działkach ich brakuje).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe, szamba (Wiedza zarządu ROD na temat zbiorników i ich zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. Możliwość dojazdu wozów asenizacyjnych).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Inne elementy zagospodarowania działki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ocena zagospodarowania i funkcjonowania ROD.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ogólna ocena zagospodarowania i funkcjonowania działek w ROD.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wnioski Komisji przeprowadzającej przegląd.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Należy podać imię, nazwisko, sprawowaną funkcję lub powierzone stanowisko):

 1. ………………………….
 2. ………………………….
 3. ………………………….
 4. ………………………….
 5. ………………………….