PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

KOMUNIKAT !!! WAŻNE !!!

Zarząd Ogrodu w porozumieniu i akceptacji z Komisją Przetargową przedłuża termin składnia ofert dla przetargu na wymianę (remont) odcinka sieci wodociągowej do dnia 28.06.2017 r. (środa). Ostateczny termin składania ofert w biurze Zarządu

to – 28.06.2017 r. od godz. 1700 do 1800. Przyczyna przesunięcia terminu składania ofert jest niezależna od Zarządu.

Z poważaniem

Kazimierz Jamrozik

(Prezes)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
DATA PUBLIKACJI 23.05.2017 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,MALWA” ogłasza przetarg nieograniczony na remont (wymianę) wewnętrznej sieci wodociągowej ze stalowej na PE.
Zakres robót objętych przetargiem obejmuje wykonanie wykopów ziemnych na około 30 – 40 cm głębokości, ułożenie rur na alejkach głównych o średnicy Ø 63 mm, wykonanie przyłączy do alejek bocznych stosując metodę stopniowania rur, podłączenie i zasilenie szafek wodomierzowych, ok. 25 szafek (szafki uzbrojone i zabudowane we własnym zakresie przez Zarząd), zamontowanie studzienek odwadniających i zaworów spustowych (na okres zimy wodociąg jest odwadniany), obsypanie rur piaskiem, zasypanie wykopów. Przekazanie terenu po zakończonych pracach w stanie takim jak został oddany przed przebudową. Przebudową objęte są działki od 295 do 420. Obmiarów dokona przystępujący do przetargu w dowolnym czasie. Kosztorys ofertowy zawierać powinien koszty materiałowe i robociznę.
Przy wyborze wykonawcy Komisja Przetargowa będzie brała pod uwagę koszt wykonania robót, termin wykonania, okres gwarancji (rękojmi), parametry techniczne, funkcjonalność, doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Szczegółowe rozliczenie kosztów odbędzie się po końcowym odbiorze robót, przyjęciu przez inwestora z uwzględnieniem złożonej oferty przetargowej i kosztorysu powykonawczego.
Więcej informacji uzyskać można w każdy wtorek w biurze Zarządu (inwestora) od godz. 14.00 do 18.00, tel. +48 667 642 622 .
Oferty w zamkniętych kopertach złożyć należy w biurze Zarządu ROD ,,MALWA” we wtorki w godz. od 14.00 do 18.00 do dnia 21.06.2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.

Za Zarząd
( – )
Kazimierz Jamrozik
(Prezes)